graphs

Audit

Naša spoločnosť svojím audítorom Vám zabezpečí poskytnutie výkonu auditu riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky obchodných a výrobných spoločností. Audit účtovných závierok je vykonávaný v súlade so Slovenskými audítorskými štandardami. Zároveň v priebehu vykonávania štandardného auditu je možnosť i výkonu priebežnej kontrolnej činnosti zameranej na dodržiavanie účtovnej a daňovej disciplíny s využitím zákonných možností v prospech klienta.

Okrem štandardného auditu zabezpečíme našim klientom svojím audítorom aj tzv. priebežný audit, ktorý je vykonávaný počas účtovného obdobia. Priebežný audit je zameraný hlavne na odstránenie nedostatkov v účtovnom systéme klienta a zároveň je v rámci priebežného auditu vykonané aj komplexné daňové a účtovné poradenstvo. Klient získava neskreslený prehľad o hospodárení spoločnosti počas účtovného obdobia so zárukou aktuálnosti zaúčtovania podnikateľských aktivít.

Harmonogram overenia účtovnej závierky spoločnosti (audit) má niekoľko etáp:

I. etapa

  • Overovanie vnútorných systémov a metód prípravy údajov (nákupy, predaje, účtovný systém).

II. etapa

  • Overovanie vnútorných systémov a metód prípravy údajov (mzdový systém, investície, akcionárske nároky)
  • Overovanie niektorých položiek výkazu ziskov a strát
  • Overovanie prípravy inventarizácie

III. etapa

  • Účasť na fyzickej inventúre zásob, overenie existencie a úplnosti
  • Príprava na koncoročné operácie
  • Overenie niektorých položiek výkazu ziskov a strát z hľadiska daní

IV. etapa

  • Hlavný audit (overenie položiek účtovnej závierky, odhady v účtovnej závierke, overenie konsolidovaných položiek v skupine, overenie výpočtu dane z príjmu PO).

V. etapa

  • Záverečná kontrola účtovnej závierky vrátane prílohy, overenie výročnej správy,
  • Návrh opatrení a doporučení a vypracovanie správy audítora.